Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V

Mã đặt hàng: 911401803702
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016951899599