Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

115W 17V Panel subsystem Vmpp 18V

Mã đặt hàng: 911401803602
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401803602