Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

75W 17V Panel subsystem Vmpp 17.89V

Mã đơn hàng: 911401803302
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401803302