Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

55W 17V Panel subsystem Vmpp 18.39V

Mã đặt hàng: 911401803202
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401803202