UniFlood C Pro

BVP374 60LED RGBWW 220V 10 DMX 150W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 6370 lm, 150 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401776703 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950652799