UniFlood C Pro

BVP373 32LED RGBNW 220V 30 DMX 80W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4170 lm, 80 W, RGBW, DMX/RDM động, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401775323 Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950514899