UniFlood C Pro

BVP372 18LED 40K 220V 30 50W HP

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 4055 lm, 50 W, 840 trắng trung tính, Cấp an toàn I

Mã đặt hàng: 911401774743
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950456199