UniFlood C Pro

BVP371 12LED 30K 220V 15 24W HE

Mô tả sản phẩm

UniFlood C Pro, 1705 lm, 24 W, 830 ánh sáng trắng ấm, Cấp an toàn I

Mã đơn hàng: 911401773723
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016950354099