MASTER TL-D 90 De Luxe

Tôn lên màu sắc một cách tự nhiên